ប្រមុខ UN ជំរុញរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា គោរពឆន្ទៈប្រជាជន

 

ប្រមុខ UN ជំរុញរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា គោរពឆន្ទៈប្រជាជន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/QB-wliWuECo
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Anadolu
👉ប្រភព Video ៖ Reuters , The Straits Times , Al Jazeera English , Global News , Ruptly , Guardian News
(25.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere