ថ្ងៃនេះកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់៨៤១នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន៦១នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៤នាក់។(៣-៥-២០២១)

ថ្ងៃនេះកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់៨៤១នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន៦១នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៤នាក់។(៣-៥-២០២១)

Source : ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK