អាម៉េរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិន១៤នាក់និងយល់ព្រមលក់ឧបករណ៍យោធាឱ្យទៅកោះតៃវ៉ាន់

អាម៉េរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិន១៤នាក់និងយល់ព្រមលក់ឧបករណ៍យោធាឱ្យទៅកោះតៃវ៉ាន់

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/2WzCtPCzmjg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ usnews
👉ប្រភព Video៖ Newsy , CAN , Military News , Reuters , Arirang News
(08.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere