អាមេរិក បើកការវាយប្រហារអាកាសលើកងកម្លាំងគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ នៅស៊ីរី

អាមេរិក បើកការវាយប្រហារអាកាសលើកងកម្លាំងគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ នៅស៊ីរី
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/NaLMwuqXdJE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Times of Israel
👉ប្រភព Video ៖ WION , KENS 5: Your San Antonio News Source , News 360 Tv , KPRC 2 Click2Houston , Ruptly , 9 News Australia , CGTN , Arirang News , US Military Headlines , The Bandit Gamer , VOA News
(26.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere