អាមេរិកបញ្ជូនកងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង ចូលទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ដើម្បីត្រៀមការពារកោះតៃវ៉ាន់ 70s

អាមេរិកបញ្ជូនកងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង ចូលទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ដើម្បីត្រៀមការពារកោះតៃវ៉ាន់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/3hZz3WCFkoI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video ៖ Reuters , US Military Defense , Arirang News
(26.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere