អាមេរិកបន្ថែមការជំរុញរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បោះបង់អំណាច ក្រោយបាតុករស្លាប់លើកដំបូង


អាមេរិកបន្ថែមការជំរុញរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បោះបង់អំណាច ក្រោយបាតុករស្លាប់លើកដំបូង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/jW2imRmc9b0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNA
👉ប្រភព Video ៖ Al Jazeera English , The Telegraph , FRANCE 24 English , The Sun , CNA
(22.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere