មន្ត្រីអាមេរិក៖ «ការប្តេជ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ ដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់ នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍អាមេរិក»

មន្ត្រីអាមេរិក៖ «ការប្តេជ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ ដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់ នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍អាមេរិក»
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video៖ US Military System , Dot Com News , US NEWS TIME , CNA
(06.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews