ការចូលរួមរបស់សហគមន៍សកម្មដើម្បីលើកម្ពស់ទីក្រុងបៃតងនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ កម្ពុជាបៃតង ពលរដ្ឋ នៃគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទីក្រុងបៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID)

@ប្រធានបទ៖ «ការចូលរួមរបស់សហគមន៍សកម្មដើម្បីលើកម្ពស់ទីក្រុងបៃតងនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ កម្ពុជាបៃតង ពលរដ្ឋ នៃគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទីក្រុងបៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID)” »
@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាលើវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (14-01-2022)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006