នេះតម្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកជននៅថៃ

នេះតម្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកជននៅថៃ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/VlH0pnwl-VY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ bangkokpost
👉ប្រភព Video៖ BBC News , TeeNeeThaiPBS , TNN Online , Thairath Online , Thai PBS
(09.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews