កញ្ចប់ដំបូង នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុម Pfizer បានដឹកទៅដល់ប្រទេសម៉ិចសិក

កញ្ចប់ដំបូង នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុម Pfizer បានដឹកទៅដល់ប្រទេសម៉ិចសិក

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/8cFirfM8p0A
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV , TVK
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV , TVK
👉ផលិតដោយ ៖ Battambang TV , TVK
(28.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere