ដំណើការ ការដោះស្រាយនៃអំពើហិង្សាទាក់ទងយេនឌ័រ

@ ប្រធានបទ« ដំណើការ ការដោះស្រាយនៃអំពើហិង្សាទាក់ទងយេនឌ័រ »

@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (14-10-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006