ផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើកោះមួយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចេញបញ្ជា ឲ្យជម្លៀសតែអ្នក ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដរួចហើយប៉ុណ្ណោះ

ផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើកោះមួយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីចេញបញ្ជា ឲ្យជម្លៀសតែអ្នក ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដរួចហើយប៉ុណ្ណោះ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/tflFMqvz6vg
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Star , The Sun
👉ប្រភព Video៖ DW News , Global News , WKYC Channel 3 , Al Jazeera English , ABC News
(13.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere