ការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ ពីកាកសំណល់រឺសារធាតុកង្វក់ផ្សេងៗចេញពីរោងចក្រ និង សិប្បកម្មនានាក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ ពីកាកសំណល់រឺសារធាតុកង្វក់ផ្សេងៗចេញពីរោងចក្រ និង សិប្បកម្មនានាក្នុងខេត្តបាត់ដំបង »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (08-06-2021)
@ លោក (អ្នកសម្របសម្រួល)


@វាគ្មិន៖
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006