មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជូនសំណាកទឹកកង្វក់ដែលហូរពីរោងចក្រចិន បង្កអោយពុលត្រីងាប់ ទៅពិនិត្យនៅឡាបូ

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជូនសំណាកទឹកកង្វក់ដែលហូរពីរោងចក្រចិន បង្កអោយពុលត្រីងាប់ ទៅពិនិត្យនៅឡាបូ ទីក្រុងភ្នំពេញ ខណៈអាជ្ញាធរមានការតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពីគុណភាពទឹក  https://fb.watch/5MGf_Zu9ZQ/

អត្ថបទ និង កាត់ត លោក ភី សុខ
រាយការណ៍ កញ្ញា ឌិន មករា