ក្រសួងប្រកាសឱ្យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់កំណត់ភ្ញៀវ 1តុ ត្រឹម5នាក់

📍ក្រសួងប្រកាសឱ្យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់កំណត់ភ្ញៀវ 1តុ ត្រឹម5នាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ 70s News , ក្រសួងសុខាភិបាល
👉ប្រភព Video ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល
(26.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere