តើស្រ្ដីមានតួនាទីអ្វីខ្លះ ក្នុងកិច្ចការការងារសង្គម ជាតិ ជាពិសេសទៅលើអាជីវកម្ម?

ប្រធានបទ« តើស្រ្ដីមានតួនាទីអ្វីខ្លះ ក្នុងកិច្ចការការងារសង្គម ជាតិ ជាពិសេសទៅលើអាជីវកម្ម?»

@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (07-06-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006