តើការបើកអាជីវកម្មដំបូង យើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ?

@ ប្រធានបទ៖ *តើការបើកអាជីវកម្មដំបូង យើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ?
@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(07-ឧសភា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006

ទស្សនាវីដែអូ៖  https://fb.watch/5k-sMQV1MI/