ប្រធានបទ៖ *តើជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់យុវវ័យ?

@ ប្រធានបទ៖ *តើជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់យុវវ័យ?
@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(04-ធ្នូ-2020)
ទស្សនាតាមតំណរខាងក្រោមៈ
https://www.facebook.com/fm92.70/videos/2701295120083379/?v=2701295120083379