ពេលអ្នកកំពុងនៅផ្ទះ”

“ពេលអ្នកកំពុងនៅផ្ទះ”
បុគ្គលទាំងនេះបានលះបង់តស៊ូប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិជាមួយសត្រូវឥតស្រមោល ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ជូនប្រជា និងសហគមន៍យើង។
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

Cr: Kampucheathmey