បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមសុខចិត្តចុះចាញ់លោក Raisi

បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមសុខចិត្តចុះចាញ់លោក Raisi
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/jXYl_YtSVVk
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ washingtonpost
👉ប្រភព Video៖ ABC News , FRANCE 24 English , Ruptly , Global News , Guardian News , Al Jazeera English , BBC News , AlJazeera Channel قناة الجزيرة
(23.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews