គួរអោយអាសូរ ស្រ្តីម្នាក់ជិះម៉ូតូធ្លាក់ក្រឡុកបោកស្លាប់លើផ្លូវជាតិលេខ៥

គួរអោយអាសូរ ស្រ្តីម្នាក់ជិះម៉ូតូធ្លាក់ក្រឡុកបោកស្លាប់លើផ្លូវជាតិលេខ៥

អត្ថបទ ៖ លោក ភី សុខ
ពិធីករនិងកាត់ត ៖ លោក សាន់ដារ៉ូ