ហេតុអ្វីស្រ្ដី និង កុមារីគួរទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរ?

@ ប្រធានបទ« ហេតុអ្វីស្រ្ដី និង កុមារីគួរទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរ? »


@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (23-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006