ហេតុអ្វី យុវជន មួយចំនួនធ្វើការខុសជំនាញ ដែលខ្លួនបានសិក្សានៅ មហាវិទ្យាល័យ?

ហេតុអ្វី យុវជន មួយចំនួនធ្វើការខុសជំនាញ ដែលខ្លួនបានសិក្សានៅ មហាវិទ្យាល័យ?
@ ប្រធានបទ៖ « ហេតុអ្វី យុវជន មួយចំនួនធ្វើការខុសជំនាញ ដែលខ្លួនបានសិក្សានៅ មហាវិទ្យាល័យ?»


@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(03-កញ្ញា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006