គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នាមិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?

@ ប្រធានបទ៖ « គ្រូទាយថា៖ ខុសខែឆ្នាំ ដឹងតែនៅជាមួយគ្នាមិនបាន! ជាការពិតមែនអត់? តើអ្នកគិតម៉េចដែរ?»

@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(30-កក្កដា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006