ចិនចេញមុខជំទាស់ដាច់ខាត ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន ខ្ទាតចេញពីផ្សារហ៊ុនអាមេរិក

ចិនចេញមុខជំទាស់ដាច់ខាត ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន ខ្ទាតចេញពីផ្សារហ៊ុនអាមេរិក

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/M4DKAMmTv7Y
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNA
👉ប្រភព Video៖ CNA , Reuters , CBC News
(22.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere